Quins requisits he de reunir per formar part de PSN?

< Tornar

Podran formar part de la Mútua com a socis mutualistes les persones naturals o jurídiques que subscriguin qualsevol dels Contractes d’Assegurances relatius a les branques en que aquesta operi.
Perquè una persona física pugui ser mutualista haurà d'ostentar un títol que li permeti exercir la professió de Metge, Odontòleg, Estomatòleg, Farmacèutic o Veterinari, o una altra professió per la qual precisi títol universitari dels recollits al Catàleg de Títols Universitaris Oficials del Ministeri d'Educació o dels homologats oficialment als Títols d'aquest Catàleg. Així mateix, podran ingressar a la Mútua els qui ostentin la condició d'Empleat Fix de la pròpia Mútua, de l'Agrupació Mutual Asseguradora, Mútua d'Assegurances a Prima Fixa, de les Entitats en les quals ambdues tinguin participació majoritària o dels Consells Generals i Col·legis formats per professionals que, per a l'exercici de la seva professió precisin obtenir prèviament un títol universitari dels recollits al Catàleg de Títols Universitaris Oficials del Ministeri d'Educació.
També podran ingressar a la Mútua els ascendents, vidus, cònjuges, fills i germans de mutualistes; en aquest últim supòsit, el seu ingrés requerirà l'aprovació del Consell d'Administració.
L’ingrés com a soci es proposarà mitjançant sol·licitud signada per l'interessat en la qual constaran quantes dades personals i del risc a assegurar precisés conèixer la Mútua. L'acceptació d'aquesta sol·licitud donarà lloc a l'emissió per duplicat de la pòlissa de l’assegurança sol·licitada, que haurà de ser subscrita per ambdues parts. El lliurament d'un exemplar de la pòlissa juntament amb un altre dels Estatuts al prenedor de l’assegurança, conferirà a aquest la condició de soci mutualista tan aviat hagi satisfet les obligacions econòmiques inherents al contracte. En els casos en que el prenedor de l’assegurança i l'assegurat siguin persones diferents, la condició de soci l'adquirirà el prenedor de l’assegurança (Segons l'Article 8 del Títol II dels Estatuts de la Mútua).

Necessites ajuda?