Servei de Reclamacions

Conforme amb el procediment establert a la OM ECO 734/2004 d'11 de març, PSN compta amb un servei de reclamacions per tramitar-les i resoldre-les.

Què és?

Aquest servei té com a missió la recepció i resolució de les queixes o reclamacions presentades pels mutualistes, els prenedors de pòlisses, assegurats, o beneficiaris i partícips de plans de pensions i fons d'inversió, referents als serveis presentats per PSN o per empreses que pertanyen al Grup, relacionades amb els seus interessos o drets legalment reconeguts.  

Funcions

 • Atendre i resoldre les queixes i reclamacions que segons el que es disposa en aquest Reglament siguin de la seva competència.
 • Adoptar les mesures oportunes per garantir que els procediments previstos per a la transformació de la informació requerida pel servei a la resta de serveis de l'organització responguin als principis de rapidesa, seguretat, eficàcia i coordinació.
 • Proposar als òrgans competents de PSN la dotació suficient de personal i material per a un adequat compliment de les seves funcions.
 • Elevar al Consell d'Administració un informe anual de l'activitat desenvolupada i aquells que li corresponguin d'acord amb la legislació vigent i el que es disposa en el present reglament.
 • Fomentar la coordinació amb altres serveis de PSN perquè li siguin facilitades quantes informacions sol·liciti en relació amb l'exercici de les seves funcions.
 • Recepcionar i instruir les queixes i/o reclamacions dirigides al Defensor del Partícip donant-li trasllat a aquest.
 • Qualsevol altra funció orientada a l'adequat compliment de les seves finalitats.
 
 

Com presentar una reclamació

El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació del formulari de queixes o reclamacions o escrit en els quals es farà constar de forma obligatòria:
 • Nom, cognoms i domicili de l'interessat o persona que ho representi, degudament acreditada; NIF o dades referides al registre públic per a les persones jurídiques; dades de la pòlissa o pla o fons respecte al qual es formula la queixa o reclamació.
 • Motiu de la queixa o reclamació amb especificació clara de les qüestions sobre les quals es sol·licita un pronunciament.
 • Oficina o departament on s'haguessin produït els fets objecte de queixa o reclamació.
 • Que aquesta queixa o reclamació no està sent substanciada a través d'un procediment administratiu arbitral o judicial.
 • Lloc, data i signatura.
Aquest escrit o formulari, el model del qual forma part integrant del present Reglament, es presentarà personalment a la Seu del Servei de Reclamacions (C/ Villanueva 11, 28001, Madrid), en qualsevol de les Oficines Tècniques de PSN, o mitjançant representació, degudament acreditada, per les persones legitimades per a això conforme el que hi ha establert en el present reglament i s'acompanyarà de les proves documentals en les quals es fonamenti la queixa o reclamació. Igualment, podrà presentar-se mitjançant qualsevol mitjà informàtic, electrònic o telemàtic, sempre que aquest permeti la lectura, impressió i conservació dels documents. En aquest últim cas, la utilització de mitjans informàtics, telemàtics o electrònics haurà d'ajustar-se a les exigències previstes a la Llei 59/2003 de 19 de desembre de signatura electrònica. A tals efectes, l'entitat disposa d'una adreça de correu electrònic específica per a aquesta finalitat: reclamaciones@grupopsn.es o qualsevol altra similar que pogués substituir-la.
Necessites ajuda?