Asemblea Xeral Ordinaria de Mutualistas (2019)

A Asemblea Xeral é o órgano superior de representación e goberno da Mutua e estará integrada por todos os mutualistas que estean ao día no cumprimento das súas obrigas sociais e que, por si mesmos ou debidamente representados, asistan a cada unha das súas reunións e participen coa súa voz e voto nas decisións e acordos que se adopten.

A Asemblea Xeral, debidamente convocada e constituída, representa a totalidade dos mutualistas pertencentes á Mutua, sen ningunha distinción nin diferenza, e os seus acordos, adoptados por maioría, serán obrigatorios para todos, incluídos os disidentes e os que non participasen na reunión.

 

 Informe do Sr. Presidente

Para os mutualistas que desejam informação, podem aceder a Área privada do mutualista.

Precisas axuda?