Servizo de reclamacións

De acordo co procedemento establecido na OM ECO 734/2004 do 11 de marzo, PSN conta cun servizo de reclamacións para tramitar e resolver estas últimas.

Que é?

Este servizo ten como misión a recepción e a resolución das queixas ou reclamacións presentadas polos mutualistas, os tomadores das pólizas, os asegurados, os beneficiarios e/ou os partícipes dos plans de pensións e dos fondos de investimento, referentes aos servizos presentados por PSN ou por empresas pertencentes ao Grupo, relacionadas cos seus intereses ou dereitos legalmente recoñecidos.  

Funcións

 • Atender e resolver as queixas e as reclamacións que segundo o disposto neste Regulamento sexan da súa competencia.
 • Adoptar as medidas oportunas para garantir que os procedementos previstos para a transformación da información requirida polo servizo ao resto de servizos da organización, respondan aos principios de rapidez, seguridade, eficacia e coordinación.
 • Dotar os órganos competentes de PSN de persoal e material suficiente para que poidan levar a cabo as súas funcións axeitadamente.
 • Elevar ao Consello de Administración un informe anual da actividade desenvolvida e aqueles que lle correspondan de acordo coa lexislación vixente e co disposto no presente regulamento.
 • Fomentar a coordinación con outros servizos de PSN para que lle sexa facilitada canta información solicite en relación co exercicio das súas funcións.
 • Recibir e instruír as queixas e/ou reclamacións dirixidas ao Defensor do Partícipe dándolle traslado a este.
 • Calquera outra función orientada ao axeitado cumprimento dos seus fins.
 
 

Como presentar unha reclamación

O procedemento iniciarase mediante a presentación do formulario de queixas ou reclamacións ou dun escrito nos que se fará constar, de forma obrigatoria:
 • Nome, apelidos e domicilio do interesado ou da persoa que o represente, debidamente acreditada; NIF ou datos referidos ao rexistro público para as persoas xurídicas; datos da póliza, plan ou fondo respecto do que se formula a queixa ou reclamación.
 • Motivo da queixa ou reclamación con especificación clara das cuestións sobre as que se solicita un pronunciamento.
 • Oficina ou departamento onde se produciron os feitos obxecto da queixa ou reclamación.
 • Que a devandita queixa ou reclamación non estea sendo substanciada a través dun procedemento administrativo arbitral ou xudicial.
 • Lugar, data e sinatura.
O devandito escrito ou formulario, cuxo modelo forma parte integrante do presente Regulamento, presentarase persoalmente na Sede do Servizo de Reclamacións (Rúa Villanueva 11, 28001, Madrid), en calquera das Oficinas Técnicas de PSN, ou mediante representación, debidamente acreditada, polas persoas lexitimadas para iso conforme o establecido no presente regulamento e acompañarase das probas documentais nas que se fundamente a queixa ou reclamación. Así mesmo, poderase presentar por calquera medio informático, electrónico ou telemático, sempre que estes permitan a lectura, a impresión e a conservación dos documentos. Neste último caso, a utilización de medios informáticos, telemáticos ou electrónicos deberase axustar ás esixencias previstas na Lei 59/2003 do 19 de decembro, de sinatura electrónica. Para estes efectos, a entidade dispón dun enderezo de correo electrónico específica para este fin: reclamaciones@grupopsn.es ou calquera outra similar que puidese substituíla.
Precisas axuda?